Intuicja

Intuicja

Pomysły, wyzwania i szanse. Wspieramy właścicieli firm, którzy przez wiele lat z powodzeniem samodzielnie rozwijali swoją działalność, a dziś chcą skonfrontować wizję rozwoju swojej firmy z kimś z zewnątrz. Ściśle współpracujemy z klientami przy weryfikacji nowych pomysłów oraz wytyczamy nowe ścieżki rozwoju.

CASE STUDY
Firma z branży kreatywnej swoją dotychczasową działalność i pozycję na rynku opierała na wieloletnich kontaktach personalnych właściciela. Jednak zmiany, które w ostatnim czasie nastąpiły na rynku oraz zmiany pokoleniowe u poszczególnych klientów firmy sprawiły, że dotychczasowe schematy działań i współpracy z nimi przestały sprawnie funkcjonować.

Rozwiązanie:

Wspólnie z zarządem firmy dokonaliśmy faktycznej analizy i oceny sytuacji rynku. Następnie wytypowaliśmy nowe projekty i sposoby komunikacji z nowymi klientami, które zostały poddane weryfikacji. Prace pozwoliły na opracowanie kilku scenariuszy postępowania i wdrożenia nowych projektów na rynek.


Oferujemy:


 • doradztwo strategiczne
 • zarządzanie strategiczne
 • coaching dla właścicieli i osób zarządzających
 • analizy rynku w zakresie weryfikacji założeń rozwojowych
 • oceny wpływu trendów i istotnych zjawisk na firmę
 • strategie rozwoju firm
 • studia wykonalności i biznes plany dla nowych pomysłów   
Innowacja

Innowacja

Nowy produkt, nowy proces, nowa technologia, nowy rynek. Wspieramy klientów w prowadzeniu działań obarczonych dużym ryzykiem. Pomagamy pobudzać kreatywność pracowników oraz zachęcamy partnerów biznesowych i naukowych do współpracy. Szukamy właściwych jednostek naukowych do wykonania określonych badań na najwyższym poziomie.


CASE STUDY
Jednostka naukowa postanowiła stworzyć strategię B+R+I. W celu jej opracowania, zdecydowano się wykorzystać potencjał pracowników podczas prac warsztatowych i wywiadów indywidualnych.

Rozwiązanie:

Dokonaliśmy analizy kompetencji naukowo-technologicznych, obszarów zainteresowania naukowego oraz predyspozycji merytorycznych członków zespołu. Następnie określiliśmy czynniki funkcjonowania w określonych dziedzinach badawczych. Przeprowadziliśmy dwudniowe spotkania warsztatowe, podczas których wspólnie z uczestnikami opracowaliśmy strategię i działania niezbędne do jej realizacji. Podczas pierwszej fazy wdrażania strategii B+R+I służyliśmy kierownictwu oraz zespołom badawczym wsparciem coachingowym.

W ciągu ostatnich pięciu lat dokonaliśmy analizy kilkudziesięciu innowacyjnych pomysłów. Rozpatrzyliśmy je pod kątem wykonalności technologicznej, rynkowej oraz finansowej. Na ich podstawie zostało utworzonych kilka firm technologicznych i uruchomiono nowe projekty biznesowe w już istniejących przedsiębiorstwach.Oferujemy:
 • analizy w zakresie identyfikacji ścieżek innowacyjnego rozwoju
 • audyty potencjału innowacyjnego rozwoju firmy
 • strategie innowacji dla firm
 • strategie B+R+I dla jednostek naukowych
 • coaching dla zarządów firm i dyrekcji jednostek naukowych w zakresie wdrażania strategii innowacji oraz strategii B+R+I
 • warsztaty i szkolenia dla firm i jednostek naukowych poświęcone kreowaniu projektów innowacyjnych
 • identyfikację partnerów do współpracy w ramach projektów innowacyjnych
 • przygotowanie projektów (badawczych, rozwojowych, wdrożeniowych, konsorcjów naukowo-przemysłowych)
 • mapy drogowe zmian technologicznych i tworzenia rozwiązań innowacyjnych
 • strategie komercjalizacji wyników prac badawczych
 • analizy rynku, studia wykonalności i biznes plany dla rozwiązań innowacyjnych   
Inwestycja

Inwestycja

Finansowanie, montaż środków, dotacje unijne, transakcje kapitałowe. Wspieramy podmioty korzystające z instrumentów finansowych dostępnych na różnych etapach rozwoju firmy czy projektu biznesowego. Pomagamy optymalnie wykorzystać środki na nowe projekty inwestycyjne oraz skutecznie je wdrożyć i osiągnąć zamierzone cele rozwojowe.

CASE STUDY
Firma z branży motoryzacyjnej zaplanowała uruchomienie nowatorskiej linii technologicznej do produkcji innowacyjnych wyrobów, której wartość przekraczała kwotę dwudziestu milionów złotych.

Rozwiązanie:
Opracowaliśmy biznesplan przedsięwzięcia, określający jego zakres, uwarunkowania rynkowe, zakładane efekty finansowe i poziom opłacalności. Przygotowaliśmy także szczegółowy plan realizacji inwestycji.
 

W ciągu ostatnich pięciu lat opracowaliśmy kilkadziesiąt projektów inwestycyjnych uwzględniając ocenę ich wykonalności oraz opłacalności ekonomicznej. Ponadto dla części projektów opracowywane zostały dokumenty niezbędne do ubiegania się o dotacje w ramach publicznych programów wsparcia.Oferujemy:
 • identyfikację instrumentów finansowych (dotacje, kredyty, fundusze inwestycyjne, inwestorzy indywidualni)
 • memoranda i wnioski inwestycyjne
 • biznes plany
 • studia wykonalności
 • wnioski o dotację
 • poszukiwanie inwestorów i wsparcie w negocjacjach
 • wsparcie w zarządzaniu projektami inwestycyjnymi oraz w ich sprawozdawczości i rozliczaniu


   
Interwencja

Interwencja

Zmiany w otoczeniu, załamanie prognoz, zmiana pokoleniowa. Wspieramy właścicieli i menedżerów stojących przed wyzwaniem restrukturyzacji, przekształceń czy sprzedaży firmy. Wspólnie z klientem wypracowujemy ścieżkę postępowania, przygotowujemy niezbędną dokumentację oraz wdrażamy procesy zmian.

CASE STUDY
Specjalistyczna firma usługowa stanęła w obliczu kryzysu związanego z funkcjonowaniem organizacyjnym i marketingowym firmy. Jej zespół stanowią zarówno pracownicy ambitni, posiadający wieloletnie doświadczenie i silną osobowość, jak i młodzi i kreatywni, którzy czują się nieraz zablokowani przez tych pierwszych.
 
Rozwiązanie:
Dokonaliśmy analizy aktualnej struktury organizacyjnej i dotychczasowego sposobu realizacji zleceń w firmie. Opracowaliśmy nowy podział zadań, decyzyjności oraz zasady zarządzania projektami w firmie, co skutkowało poprawą efektywności pracy. Stworzyliśmy także program rozwoju firmy i plan marketingowy na najbliższe lata, który uwzględnia nowe podejście do rynku i klienta.Oferujemy:
 • doradztwo strategiczne
 • zarządzanie strategiczne
 • analizy organizacyjne
 • analizy procesów wytwarzania
 • programy restrukturyzacji
 • plany przekształceń
 • analizy na rzecz procesu sprzedaży przedsiębiorstwa
 • coaching dla właścicieli i zarządzających prowadzących restrukturyzację, przekształcenia lub sprzedaż przedsiębiorstw
 • przygotowanie zespołów pracowników do zmian


   
Integracja

Integracja

Kooperacja, sieci współpracy, klastry. Wspieramy, jako moderatorzy oraz doradcy, partnerstwa, sieci biznesowe i organizacje grupujące przedsiębiorców w przedsięwzięciach innowacyjnych oraz projektach badawczo-rozwojowych. Wykorzystując nasze doświadczenia działamy przede wszystkim w branżach: motoryzacyjnej, IT, chemicznej i energetycznej.

CASE STUDY
Firma chcąc zapewnić sukces swojej nowej, wartej ponad sto milionów inwestycji postanowiła na budowę silnej platformy współpracy z innymi podmiotami w swoim otoczeniu w celu wspólnej realizacji przedsięwzięcia.

Rozwiązanie:
W ramach współpracy określiliśmy czynniki sukcesu oraz opracowaliśmy mapę grup docelowych partnerów. Wykonaliśmy także analizę dla każdej grupy docelowej podmiotów, które mogły odgrywać istotna rolę w realizacji przedsięwzięcia. Następnie przeprowadziliśmy wywiady z nimi, aby sprawdzić poziom zainteresowania współpracą. W ten sposób przygotowaliśmy właściwy plan działania i prowadziliśmy wsparcie coachingowe dla zespołu projektu podczas jego wdrażania.Pobierz naszą broszurę informacyjną Oferujemy:
 • zarządzanie sieciami współpracy i animowanie ich rozwoju
 • analizy partnerstw strategicznych
 • analizy łańcucha wartości
 • branżowe analizy rynku
 • scenariusze rozwoju współpracy firm z otoczeniem
 • strategie rozwoju klastrów i sieci współpracy
 • warsztaty i szkolenia z zakresu generowania nowych pomysłów oraz opracowania nowych projektów
 • przygotowanie wspólnych projektów biznesowych i badawczo-rozwojowych
 • szkolenia i coaching z zakresu rozwoju kompetencji koordynatorów, menedżerów oraz animatorów
 • studia wykonalności i biznes plany dla wspólnych przedsięwzięć